گـوناگـون   ( شماره 29  )

آقای اكبرگنجی، كدامين تعريف را برای خود قائل هستيد؟

با اينكه تصور برآن بود كه داستان سفر اكبر گنجي با همراهي دوستان اصلاح طلب و حواريون آشكار و پنهان اين دارو دسته كه در اين سفر اكثرشان بر روي آب آمدند و خواسته و ناخواسته خود را عيان كردند، در نيويورك و در مقابل درب اصلي سازمان ملل متحد خاتمه بپذيرد، و بهمين دليل هم بود كه بسياري معتقد بودند بايد پرونده اين سفر را مختومه اعلام و توجه خود را معطوف به رويدادهاي مهمتري بنمائيم كه در منطقه جريان دارد، اما تناقضات موجود در اظهار نظرات گنجي در مقابل ميكروفون و دروبين رسانه هاي جهاني، باز هم اين ضرورت را پيش آورد تا پيرامون نظرات گنجي چند سطري نوشته شود.

آنچه مسلم است اينكه، نتايج اعتصاب غذاي اكبر گنجي با همه تبليغاتي كه پيرامون آن بعمل آمد، و آنچه را كه ايشان و ياران ريز و درشت ايشان در داخل و خارج از مرزها ترسيم كرده بودند، نتوانست انتظارات از قبل پيش بيني شده آن را فراهم بياورد. چرا كه مردم ايران در درون مرز و بطور قطع در آنسوي مرز، ديگر مردمي نيستند كه فريب شعارهاي دروغين و چند پهلو را بخورند، ضمن اينكه زمانه هم چون گذشته، خصوصا سال 57 نيست كه مردم ناچار باشند تا قضايا و رخدادهاي مملكت خود را فقط از طريق يك رسانه آنهم مثلBBC دنبال نمايند، و آن راديو هم هر آنچه را كه ميخواهد بخورد اين ملت بدهد.

آقاي اكبرگنجي و ياران و همراهان ايشان در جاي جاي كره زمين در هر لباس، منصب، جايگاه، پايگاه، و با هر تعريف و مدارج علمي كه دارند، اين بار و براي آخرين بار بايد دريافته باشند كه زمانه رقم خورده و فصل كلاشي هاي سياسي و زندگي كردن آفتاب پرست مآبانه در عرصه سياست بپايان خود رسيده است.

ارمغان بشريت در عصر جديد پيشرفت بشر در حوزه هاي مختلف، منجمله در حوزه تكنولوژي و در راس آن تكنولوژي ارتباطي بوده كه چنين پديده هاي شگفت انگيزي، به هنرپيشه گان، دو دوزه بازان، كلاهبرداران، و مبلغان سياسي چندلايه و نظريه پردازان يك گرايش واخورده و پس زده شده از سوي يك ملت، اين اجازه را نخواهد داد تا بار ديگر سر يك ملت بخاك سياه نشسته را كلاه بگذارند.

بدون ترديد در پرتو همين پيشرفتها و گستردگي وسائل ارتباط جمعي است كه بسياري از افراد منجمله اكبر گنجي هم دچار سردرگمي و غفلت ناخاسته ميشوند و غافل از اينكه متوجه باشد كه در اظهارنظرات قبلي چه مطالبي را بيان كرده، در مقابل رسانه هاي ديگر مطالبي را بر زبان ميراند كه صد درصد مغاير و متضاد با مطالب قبلي او قرار ميگيرد. البته اين چندگانه گوئيها بما ايرانيان كمك ميكند تا چشمانمان را باز كنيم و حقايق را آنطور كه هست ببينيم. بما ايرانيان احساساتي و فراموشكار و پهلوان ساز فرصت ميدهد تا دريابيم كه قضايا از چه قرار و اهداف گنجي و گنجي ها در اين تور دور دنيا چيست.

ميخواهم استدعا كنم تا اظهار نظرات اكبر گنجي از همان روز اول سفرش تا امروز را مرور كنيد، البته اين مهم برعهده رسانه هاي بيطرف و بي غرض است تا چنين بررسيهائي را انجام بدهند، تا مردم ايران بطور اعم و جهانيان بطور اخص دريابند كه چه تناقض گوئي هاي آشكاري در نظرات اين بگفته خودش،

روشنفكرمذهبي، دگرانديش،  فعال حقوق بشري، روزنامه نگار، و آخرين آن  ناراضي سياسي، وجود دارد!

سوال اساسي اين است كه : اكبرگنجي كدامين تعريف از گزينه هاي مورد اشاره را كه در مصاحبه هاي مختلف بدانها اشاره داشته و خود را فعال مايشاع در آن حوزه دانسته، يراي خود قائل ميباشد؟؟؟؟!

ايران تهران

الف بيقرار 28/4/85

 

30  )  <<  گـوناگـون  >>  (28)

 
 

Send mail to admin@iranbanan.com   with questions or comments about this web site.

 
 

Copyright © 2006  The Cultural Foundation of Iranbanan