گـوناگـون   ( شماره 35  )

Thanks To:   iranyar@rogers.com

فاميل سالاری در بزرگترين قرارداد صنعت نفت و گاز کشور!

سایت حکومتی عارف نیوز: بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت وگاز کشور دچار فامیل بازی افراد شاخص دولت نهم شد. قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشور چین که دارای ارزش 100 میلیارد دلاری است توسط علی سعیدلو معاون اجرایی دولت به علی خیراندیش ، شوهر خواهر هاشمی ثمره (مشاور عال رییس جمهور) واگذار شد.

این قرارداد که "NIOC LNG" نام دارد بزرگترین قرارداد صنعت نفت و گاز کشور است که در طول تاریخ کشورمان قرارداد بی سابقه ای محسوب می شود به گونه ای که ارزش آن برابراست با دو سال درآمد فروش نفت کشور.

علی خیراندیش، شوهر خواهر هاشمی ثمره بدون هیچ سابقه ای در صنعت نفت ، پیش از این در کار ساخت وساز ساختمان های مسکونی فعالیت می کرده است.

لازم به ذکر است هاشمی ثمره (مشاور عالی رییس جمهور) ، مجتبی هاشمی ثمره (معاون اداری مای وزارت صنایع) مهدی هاشمی ثمره (معاون وزیر نیرو) هر سه برادر وخواهر زاده های محمد رضا باهنر(نایب رییس مجلس) هستند.

==================== 

پس بگو مـرک بـر شـاه !؟ 

و همچنان خاموش باشید و همچنان بی تفاوت تا اسلامیون اشغالگر بی هیچ نگرانی به چپاول خود ادامه دهند.....

نه انگار که این میهن ماست و سرمایه های ملی ما....

در دوران پادشاه فقید سینه چاک دادیم که چرا پول نفت را بین مردم پخش نمیکنند در حالی که همه اش در جهت ابادانی کشور و رفاه حال ما ملت بکار گرفته میشد.....

حال اما.....

خود داوری کنید چه کسانی در مصدر مهمترین کارهای کشوری قرار گرفته اند بی انکه  سواد  لازم را دارا باشند......بی انکه حتا تجربه کار کشوری داشته باشند که میدانند مردم اعتراضی نخواهند کرد...

و خود داوری کنید چگونه اسلامی ها با پر روئی و بی ازرمی میهنمان را چپاول میکنند ؛هر روز وبه مدت 27 گذشته..

و ما هنوز همچنان خاموشیم و بی تفاوت و تنها بدنبال لقمه نانی ذلت بار که نصیبمان شود؛ بی هیچ عذاب وجدانی و هیچ خجالتی از اینهمه بی اعتنائی نسبت به سرنوشت ایرانمان که اگر نباشد ما نیز نخواهیم بود...چه بلا ها و بی حرمتی های دیگری باید بر ما برود که سرانجام به غیرت ملی ما بر بخورد؟ به چه روز های سیاهتری باید برسیم که از این بی تفاوتی بدر ائیم.....و به اینده ایران فکر کنیم؟ به چه فقر بیشتری باید برسیم که دزدی های روزانه سران بی لیاقت حکومت را نادیده نگیریم.....؟

ایا میدانید فقرو بیکاری در کشور ما به چه درجه ای رسیده است؛ با اینهمه منابع زیرمینی و اینهمه نیروی انسانی با درجات گوناگون تحصیلی و تجربی؟

ملایان و دار و دسته بی سواد و اوباش وابسته اش؛ با راحتی خیال از بی تفاوتی ما؛ سرگرم غارت ایران  میباشند؛ بسیاری از اینان دارای حساب بانکی های سنگین و املاک و سرمایه گذاری های گوناگون در بیرون از کشور هستند؛ که از مردم ما دزدیده اند و هنوز هم می دزدند.....

 هر انچه  پادشاه فقید ایران از رفاه ملی و سعادت و اسایش  برای ما ساخت ملا یان با خود خواهی از بین بردند؛و ما هنوز خاموشیم ......

هر انچه  پادشاه فقید ایران از عرق ملی و ایران دوستی در ما پرورانید؛ ملا یان با تازی پرستی و ایران ستیزی جایگزینش کردند؛ و ما هنوز خاموشیم ......

 هر انچه  پادشاه فقید ایران از اعتبار و احترام جهانی به ایران و ایرانی ساخت؛ملایان با بی ازرمی محض لگد مال کردند.......و ما هنوز خاموشیم ......

پاشاه فقید ایران به همراه بانوان و مردان تربیت شده ان دوران با فداکاری و عرق ملی بی مانندی؛ هر کسی حتا بیشتر از قدرت خود شبانه روز  برای ساختن کشورمان تلاش کردند و هدف تنها اسایش و رفاه بیشتر بود و سر افرازی بیشتر ما یرانیان.......و ما هنوز خاموشیم و  بی تفاوت و اسیر یک التز هایمر ملی ....

 

نه انگار که این خانه پدری ماست .....!

 

36  )  <<  گـوناگـون  >>  (34)

 
 

Send mail to admin@iranbanan.com   with questions or comments about this web site.

 
 

Copyright 2006  The Cultural Foundation of Iranbanan