میراث فرهنگی خود را از یا د نبرید

کردار نیک

گفتار نیک

پندار نیک

رها ئی  ایران از چنگا ل  خرافات دینی و  اربابان استحمار ،  احیای حقوق از دست

 رفته ملت فریب خورده و ستم دیده ایران ، استقرار نظام پادشاهی پارلمانی ،

 احیای فرهنگ کهن آریائی ، و  بازگشت به اصالت ملی

 

Knowledge Yes!  Superstition No!

 
We don't acknowledge any belief, opinion, religion or faith,  which is not based on facts, nor any  irrational fear of something that is unknown or mysterious.
 

دانش و آگاهی  آری !   خرافـات و فرهنگ ستیزی هرگـز !

 

بنیـاد ایـرانبانان هیـچگونه  نظـرینه ، عـقـیده ، باور و  مـذهبـی را که بر اساس واقعـیتای  روشن علمی  و منطقی نباشد به رسمیت نمی شناسد و کلیه احاد یـث و داستانهای ساختگی مـذاهب را  خـــرافاتی از پیش ساختـه شده  برای عقب نگهداشتن کوردلان مـذهبی می دانـد و تا زمانیکه ایـن خـــرافات پـوسـیده از جامعـه و افکار ایـرانی رخت بر نیسته  و به زباله دان تاریخ سپـرده نشده باشـد،  پیشرفـت و د موکراسی جامه عمل نخواهـد پـوشـید ؛ چــرا که  در جـوامع مذهـب زده  دموکراسی و حقـوق بشــر  جائی نـدارنـد ،  و مـذاهـب بــرای بـشــریت هیچگونه حقــی قائل نیستند !

تکامل دموکراسی در هر جامعه ای بستگی به آگاهی سیاسی و اجتماعـی و شناخت هویت تاریخی آن ملت  دارد تا بتواننـد با اراده کامل سرنـوشت  خـود را بـد ست گیـرنـد.  تا زمانیکه ملتی نا آگاه بـد نبال  شیادی بنام رهبـر باشنـد تا بجای  آنها تصمیم بگیـرد ،  مسلماً  رهبـریت  بـد ست گــرگهای خونخـوار  خواهـد  افتاد  و روزانه شماری از مــردم بی گناه  بر سر سفـرهای روضـه خوانــی گرگها به مسلخ کشیـده خـواهـنـد شـد و در این  میان  هم عـده ای  فرصت طلب  بـرای اینکه چنـد روزی بیشتـر زنـده  بماننـد , بـطــرفداری از  گرگها  و بر ضد ملت  بپا خاسته و دیگـران را به خاطــر منافـع خـود سپـر بلا  خـواهنـد کرد غافـل از اینـکه بزودی نـوبت آنها نیز فرا خـواهـد رسیـد تا به مسلخ  روضه خوانها بـرده شونـد و غافل از اینکه یـکروزی طـوفان خشم ملت ایران شیکه عنکبوتـی آخونـد پـروری را در هم خواهد شکست و همه آنها را بهمراه مزدوران و دست نشاندگان استعمار و استحمال روانه دوزخ خواهد کرد.

This site presents certain views about superstition and religions in general and we will be very happy to hear your comments. Our main goal is to share our research about the religions and with your help open a dialogue among those who are interested to share their views with us.

 

    In our opinion and belief, any religion or faith, which is not based on facts, nor any irrational fear of something that is unknown or mysterious is not valid. we do respect your beliefs which is your private and personal connection to your faith.

 

    We will negotiate and review the philosophy of superstitions to fulfill the necessity of separation and removal of these wrong phenomenon from society which has been destroyed human's live and humanity in the past to clarify the teachings of human being in 21st century.  We respectfully suggest to anyone not to follow any fortune which have been making up to take your live, Because you are the one who should choose your own way to make your own destiny!

 

   Many of the books that are believed to be from God ( Koran, Torah, and Bible i.e. ) do no longer constitute the faith they are supposed to be representing.  But many superstition and baseless laws have altered the essence of what these books stand for.  So the best place to start this process is to examine these books first.

See what those books have to say and use your intelligence about what you read !

Avesta Torah Bible

Baha'i

Koran
 
 

 

Send mail to admin@iranbanan.com   with questions or comments about this web site.

 
 

Copyright 2006  The Cultural Foundation of Iranbanan