گشایش بنیاد فرهنگ ایران شاخه کانادا با ورود کدبان هومر آبرامیان به تورنتو کانادا 

بزودی تاریخ ورود  و برنامه سخنرانیهای ایشان در رسانه های خبری  به آگاهی همگان خواهد رسید.

 

info@iranbanan.com

 

Send mail to admin@iranbanan.com   with questions or comments about this web site.

 
 

Copyright © 2006  The Cultural Foundation of Iranbanan